Chi tiết dự án

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2


Đây là công trình có địa hình phức tạp, nền đất yếu, khó xử lý.
 

Đây là công trình có địa hình phức tạp, nền đất yếu, khó xử lý. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật của Hà Thành đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải tạo lại nền đất này.


 

Hà Thành luôn đi đầu trong công nghệ xử lý móng và nền đất yếu